Artikkel

(2010 0128) Vegtrafikkloven

§ 391 nr. 3 (Straffbart forhold, nye bevis). Dissens

En mann ble i 2004 dømt i tingretten til å betale en bot på kr 4 500 og saksomkostninger for å ha kjørt lett motorsykkel uten gyldig førerkort og uten hjelm. Domfelte anførte at en annen person hadde erkjent i ettertid at det var som hadde kjørt sykkelen, at politiet begikk noe straffbart som ikke foretok seg noe med denne nye opplysningen og at politibetjenten hadde forklart seg falskt i retten. Det ble tatt avhør av det påberopte vitnet, av politibetjenten som hadde forklart seg i retten og av lensmannen på stedet. En samlet kommisjon var kritisk til politiets arbeid, men fant ikke holdepunkter for at noen hadde begått noe straffbart i anledning saken jf. straffeprosessloven § 391 nr. 1. Kommisjonens flertall fant likevel at forklaringen til det nye vitnet var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonens mindretall fant ikke at forklaringen til det nye vitnet endret det bevisbildet retten hadde lagt til grunn, og fant ikke at vilkårene for gjenåpning var oppfylt.  

Begjæringen ble tatt til følge. Dissens (4-1). Saken ble henvist til retten for ny behandling.