Artikkel

(2011 0049) Forsikringsbedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolkning – ankenektelse)

En mann ble i 2005 frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten i 2007, for forsikringsbedrageri. Endelig straff ble fastsatt av Høyesterett til fengsel i 2 år og 3 måneder, hvorav 1 år og 3 måneder ble gjort betinget. Anken over lagmannsrettens dom ble for øvrig nektet fremmet uten begrunnelse. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764), 19. februar 2009 (Rt. 2009 s. 187) og 12. oktober 2010 (Rt. 2010 s. 1170) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.

Kommisjonens avgjørelse var enstemmig, og saken ble henvist til retten for ny behandling.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet deretter å avvise anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Anken over straffutmålingen ble tillatt fremmet, for øvrig ble anken over straffekravet ikke fremmet. Etter dette avsa Høyesterett ny dom der anken over straffutmålingen ble forkastet.