Artikkel

(2010 0146) Vold, vinning m.m.

§ 392 første ledd (endret lovtolking – ankenektelse)

En mann ble i 2006 dømt i tingretten for en rekke lovbrudd, blant annet voldutøvelse, vinningskriminalitet og overtredelse av veitrafikkloven. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (Rt. 2010 s. 1170) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.