Artikkel

(2010 0151) Narkotika

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2005 dømt i tingretten for innførsel og salg av narkotika, samt en rekke grove biltyverier mv. Anken over tingrettens dom ble delvis nektet fremmet av lagmannsretten uten begrunnelse. Videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (Rt. 2010 s. 1170) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Til tross for at det var gått mer enn 5 år siden rettskraftig dom, fant kommisjonen at det forelå det særlige omstendigheter som tilsa gjenåpning, idet domfelte fortsatt sonet straffen.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.