Artikkel

(2011 0012) Unndratt omsorg

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2006 dømt i tingretten til fengsel i 1 år og 6 måneder for å ha unndratt sine tre barn fra mors omsorg. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse. Beslutningen ble påkjært videre til Høyesterett som forkastet kjæremålet. Han hadde tidligere begjært gjenåpning i 2007, og begjæringen ble da forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (Rt. 2010 s. 1170) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Kommisjonen la vekt på at domfelte hadde utnyttet de nasjonale rettsmidlene som var til rådighet, og at det var gått mindre enn fem år siden rettskraftig dom.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.