Artikkel

(2012 00020) Narkotika

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet - utilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2009 dømt i tingretten til betinget fengsel i 45 dager for flere brudd på narkotikalovgivningen. I rettspsykiatrisk erklæring 27. desember 2011 konkluderte de rettspsykiatrisk sakkyndige med at domfelte antas å ha vært psykotisk da de straffbare forholdene ble begått. Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning til gunst for domfelte. Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3, idet domfelte ikke var strafferettslig tilregnelig på handlingstiden, jf. straffeloven § 44. Den delen av dommen som gjaldt inndragning av brukerutstyr for narkotika ble ikke gjenåpnet, idet inndragning kan skje selv om lovovertrederen ikke kan straffes fordi han var utilregnelig, jf. straffeloven § 35 første ledd tredje punktum, jf. § 34 første ledd tredje punktum.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.