Artikkel

(2012 00031) Vegtrafikkloven

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet)

En mann ble i 2011 dømt i tingretten for flere overtredelser av vegtrafikkloven samt en legemsbeskadigelse. Han ble blant annet dømt for ikke å ha forvisset seg om at vedkommende person som han lot kjøre bilen, fylte vilkårene for å føre motorvogn, idet vedkommende var påvirket av alkohol. Straffen ble satt til fengsel i 7 måneder, hvorav 30 dager ble gjort betinget. Han ble videre idømt tap av føreretten for en periode av 18 måneder. Det ble anført i begjæringen at vedkommende som hadde ført bilen var blitt frifunnet for å ha kjørt i påvirket tilstand i en senere dom fra lagmannsretten. Vedkommende ble her dømt for etterfølgende alkoholnytelse, og dette måtte føre til gjenåpning av domfeltes sak. Påtalemyndigheten sluttet seg til begjæringen. Kommisjonen fant at den etterfølgende dommen måtte anses som en ny omstendighet som synes egnet til frifinnelse for den aktuelle delen av tingrettens dom jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Begjæringen ble tatt til følge. Avgjørelsen var enstemmig.

Etter ny hovedforhandling avsa tingretten frifinnende dom for den tiltaleposten som var gjenåpnet. For de øvrige forholdene ble straffen satt til fengsel i 6 måneder som var avsonet. Han ble videre idømt tap av føreretten for en periode av 3 måneder.