Artikkel

(2013/80) Trusler og legemsfornærmelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten for trusler og legemsfornærmelser, jf. straffeloven § 227 og § 228. I 2011 ble han igjen satt under tiltale for voldsovertredelser. Tingretten oppnevnte rettspsykiatrisk sakkyndige, som i sin erklæring i 2012 konkluderte med at domfelte hadde diagnosen paranoid schizofreni. Tingretten fant på denne bakgrunn at domfelte var strafferettslig utilregnelig, jf. straffeloven § 44.

I 2012 fremmet domfelte begjæring om gjenåpning av 2007-dommen, under henvisning til de nye opplysningene om hans tilregnelighet. Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte sakkyndige som konkluderte med at domfelte antas å ha vært psykotisk også på tidspunktet for handlingene som ble pådømt i 2007. 

På bakgrunn av opplysningene i sakkyndigerklæringen fant kommisjonen at det forelå nye omstendigheter som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3, jf. straffeloven § 44. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.