Artikkel

(2016/181) Vold og trusler

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2011 dømt i tingretten for en rekke tilfeller av vold og trusler, herunder mishandling av sin mor. Han ble rettspsykiatrisk undersøkt forut for hovedforhandlingen. De sakkyndige konkluderte med at han hadde en alvorlig psykisk lidelse, men at han ikke var utilregnelig. Straffen ble satt til fengsel i 2 år, hvorav 1 år ble gjort betinget. Domfeltes anke ble ikke tillatt fremmet. 

I forbindelse med at mannen ble anmeldt for nye straffbare forhold, ble han rettspsykiatrisk undersøkt på nytt i 2016. De nye sakkyndige konkluderte med at domfelte var paranoid schizofren og at han var utilregnelig allerede på gjerningstidspunktet for forholdene han ble dømt for i tingretten i 2011. 

Domfelte begjærte gjenåpning under henvisning til den nye sakkyndige erklæringen, og kommisjonen fant at denne var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.