Artikkel

(2016/91 m.fl.) Narkotika og heleri

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i perioden 2014 til 2015 domfelt to ganger for heleri og oppbevaring av narkotika. Han begjærte gjenåpning av dommene og anførte at han ikke hadde vært strafferettslig tilregnelig, jf. straffeloven 1902 § 44.

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige til å vurdere domfeltes mentale tilstand på handlingstiden. De sakkyndige konkluderte med at domfelte på undersøkelsestiden hadde diagnosen F20.0 Paranoid schizofreni og var psykotisk. De uttrykte imidlertid sterk tvil ved om psykoselidelsen også gjorde seg gjeldende på handlingstiden i 2014 og 2015. 

For Gjenopptakelseskommisjonen fremsto det som usikkert om domfelte var utilregnelig på handlingstidspunktene, jf. straffeloven 1902 § 44. Det tilligger imidlertid ikke kommisjonen å vurdere om beviskravet for tilregnelighet er oppfylt, kun om det er grunnlag for gjenåpning. Etter en samlet vurdering, herunder av domfeltes helseopplysninger, de sakkyndiges vurdering og uttrykte tvil, sammenholdt med sakens øvrige dokumenter, fant kommisjonen at det i alle fall var etablert en rimelig mulighet for frifinnelse ved fornyet prøving av sakene i domstolene. 

Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av de to sakene til følge.