Artikkel

(2017/125 m.fl.) Vold, narkotikaovertredelse, tyveri, innbrudd m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann var i perioden 2006 til 2011 domfelt flere ganger for en rekke lovbrudd, herunder bl.a. vold, brudd på narkotikalovgivningen, tyveri, innbrudd m.m. 

Domfelte begjærte gjenåpning av dommene og anførte at han hadde vært psykotisk på handlingstiden. Han viste til en rettspsykiatrisk erklæring fra juni 2014, som konkluderte med at domfelte ble antatt å ha vært psykotisk i perioden fra 2006 til og med 2014. Denne erklæringen var lagt til grunn i en dom fra lagmannsretten i 2016, hvor retten kom til at domfelte måtte anses som utilregnelig. Videre ble det vist til en rettspsykiatrisk erklæring som ble avgitt i en ny straffesak i 2017, hvor det ble konkludert med at domfelte var psykotisk på undersøkelsestidspunktet og på handlingstiden som var høsten 2016. Denne erklæringen støttet følgelig opp under den tidligere erklæringen fra 2014. Påtalemyndigheten tiltrådte begjæringen om gjenåpning av straffesakene. 

Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter eller bevis som skapte tvil om domfeltes tilregnelighet i perioden 2006 – 2014. Den nye sakkyndige erklæringen innebar at det forelå en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet for handlingene dersom erklæringen hadde foreligget for den dømmende rett i de seks sakene som var begjært gjenåpnet. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning var oppfylt etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

 Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.