Artikkel

(2018/41) Forsøk på grovt ran m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2013 dømt i tingretten til fengsel i 9 måneder for forsøk på grovt ran, grovt heleri, skadeverk og naskeri. Handlingene var begått i 2013. Under etterforskningen av nye straffbare handlinger ble det oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige som i sin erklæring til tingretten 1. oktober 2015 konkluderte med at domfelte var paranoid schizofren på handlingstiden, og at psykotiske symptomer var beskrevet allerede i 2012. Ved tingrettens dom 20. juni 2016 ble domfelte dømt til tvungent psykisk helsevern. 

Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning av dommen fra 2013 til gunst for domfelte. Det ble anført at den rettspsykiatriske erklæringen fra 2015 var en ny omstendighet som reiste tvil om domfelte var tilregnelig på handlingstiden for de forholdene som var blitt pådømt i 2013 og som hadde funnet sted i 2013. Kommisjon fant at erklæringen var en ny omstendighet som ga grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.