Artikkel

(2018/150) Kroppskrenkelse

§ 391 nr. 3 (nye bevis). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2018 dømt i tingretten til fengsel i 30 dager for å ha utøvet vold mot sin tidligere samboer, jfr. straffeloven (2005) § 271 første ledd.

Som bevis mot domfelte la tingretten vekt på fornærmedes forklaring, samt forklaring i tilrettelagt avhør fra parets 7 år gammel datter.

Påtalemyndigheten mottok nye opplysninger i forbindelse med en annen straffesak, som var reist mot fornærmede. Parets datter opplyste der at hun var utsatt for vold fra mor. Hun forklarte også at mor hadde tvunget henne til å forklare seg uriktig om hvem som hadde utøvet vold mot henne og om at far hadde utøvd vold mot mor. Det ble foretatt nytt tilrettelagt avhør av parets datter. På bakgrunn av de nye opplysningene begjærte påtalemyndigheten ved Riksadvokatembetet gjenåpning av tingrettens dom.  

Kommisjonen kom til at de nye opplysningene var egnet til å føre til frifinnelse, jfr. straffeprosessloven § 391 nr. 3.   

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.