Artikkel

(2018/86 + 2018/87). Drap og forsøk på drap

§ 391 nr. 3 (tilregnelighet)

En mann ble i 2007 dømt i Toten tingrett til fengsel i 9 år for drap. I 2011 ble han dømt i Borgarting lagmannsrett for forsøk på drap, og idømt forvaring. Høyesterett avsa dom i saken, hvor forvaringen ble satt til 10 år og 6 måneder, med en minstetid på 6 år. 

Han begjærte gjenåpning av begge dommene under henvisning til at han hadde vært utilregnelig på handlingstiden. Han anførte bl.a. at det forelå nye vurderinger av hans tilregnelighet foretatt av rettspsykiatrisk sakkyndige i forbindelse med en senere straffesak som endte med overføring til tvungent psykisk helsevern, og at det var mangler ved de sakkyndiges erklæring avgitt til dommen fra 2011. Påtalemyndigheten anførte at vilkårene for gjenåpning ikke var oppfylt for de to dommene, bl.a. fordi det hadde vært en bred vurdering av spørsmålet om tilregnelighet for domstolene den gang, og at innsigelser mot erklæringen til dommen fra 2011 var kjent for, og vurdert av, domstolen den gang.

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning var oppfylt for begge dommene jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen viste til at de rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte i 2015 med at domfelte antas å ha vært psykotisk i rettspsykiatrisk forstand på tiden for de pådømte handlinger i de to dommene. Kommisjonen bemerket bl.a. at selv om domfelte var vurdert tidsnært, både for 2007- og 2011- dommen og den gang funnet å være tilregnelig, hadde de sakkyndige i 2015 hatt et bredt og omfattende grunnlag for å vurdere domfeltes psykiske helse og hans sykdomsutvikling over mange år. Herunder hadde bl.a. tidligere sakkyndige erklæringer relatert til 2007- og 2011- dommene vært en del av vurderingsgrunnlaget for de rettsoppnevnte sakkyndige i 2015. Kommisjonen viste også til at en tilleggserklæring fra 2007 åpnet opp for at domfelte den gang kunne lide av en akutt paranoid psykose. 

Kommisjonens besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge for begge dommene.