Artikkel

(2019/54) Vold i nære relasjoner

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet)

 

En kvinne ble i 2016 dømt i tingretten til betinget fengsel i 45 dager, samt til å betale oppreisningserstatning og sakskostnader. Hun ble domfelt for passiv medvirkning til vold, utøvd av daværende ektefelle, mot felles datter. Domfelte anket ikke dommen. Den meddomfelte ektefellen anket dommen til lagmannsretten, hvor han ble frifunnet.

Domfelte anførte at frifinnelsen av ektefellen i lagmannsretten, ga grunnlag for gjenåpning av tingrettens dom mot henne, da hun ikke passivt kunne ha medvirket til noe som ikke var funnet bevist. Statsadvokaten sluttet seg til at vilkårene for gjenåpning var oppfylt. Kommisjonen kom til at dommen fra lagmannsretten var en ny omstendighet i saken. Kommisjonen bemerket at etter lagmannsrettens dom stod hun alene igjen som domfelt for passivt å ha medvirket til forhold som lagmannsretten ikke fant bevist. Kommisjonen kom til at vilkårene for gjenåpning var oppfylt, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.