Artikkel

(2020/112, tidl. 2020/66) Frihetsberøvelse, kroppskrenkelse mv.

§ 391 nr. 3 (nye bevis og omstendigheter, tilregnelighet)

En mann ble i 2017 dømt i tingretten til tvungent psykisk helsevern for blant annet frihetsberøvelse og kroppskrenkelse. Han begjærte gjenåpning av tingrettens dom, og anførte at han ikke var strafferettslig utilregnelig og heller ikke psykotisk på tidspunktet for de påklagede handlinger. Det ble herunder vist til en etterfølgende dom fra 2019, og også etterfølgende uttalelser fra behandlende helsepersonell. Påtalemyndigheten anførte at vilkårene for gjenåpning ikke var oppfylt.

Kommisjonen fant at det fremlagte materialet innbar at det forelå nye omstendigheter eller bevis i saken. Kommisjonen fant også, etter en konkret vurdering, at det forelå en rimelig mulighet for at domfelte i lys av de nye omstendighetene/bevis, ville ha blitt idømt en tidsbegrenset fengselsstraff, og at det i dette tilfellet ville anses som en vesentlig mildere rettsfølge enn tvungent psykisk helsevern. Siden tingrettens dom fra 2019 gikk ut på å videreføre det tvungne psykiske helsevernet som han ble idømt ved dommen fra 2017, ble også tingrettsdommen fra 2019 gjenåpnet. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning av de to dommene var oppfylt etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæring om gjenåpning til følge.