Artikkel

(2020/57) Dokumentfalsk. Falsk forklaring. (Flyktningkonvensjonen)

§ 392 annet ledd (særlige forhold). Flyktningkonvensjonen

En mann fra Eritrea ble i 2010 dømt i tingretten til fengsel i 45 dager for brudd på straffeloven (1902) § 166 første ledd (falsk forklaring for offentlig myndighet). Han hadde fremvist et norsk utlendingspass til grensekontrollør og legitimert seg med det i forbindelse med innreisekontroll. Passet var ikke hans. Han erkjente samme dag som han ble pågrepet og avhørt, at passet var kjøpt i Hellas. Han fortalte samtidig sitt ekte navn og at han kom til Norge for å søke asyl.  

Domfelte begjærte gjenåpning under henvisning til forbudet mot å straffe flyktninger i flyktningkonvensjonens artikkel 31 nr. 1, samt høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 2014 side 645. Straffrihet etter flyktningkonvensjonen var ikke blitt vurdert av tingretten. 

Etter kommisjonens vurdering syntes det som at konvensjonens vilkår «… present themselves without delay», slik dette er nærmere redegjort for i høyesteretts avgjørelse i Rt. 2014 side 645, burde vurderes av retten for å avklare om domfelte var vernet av straffrihetsregelen etter flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1. Domfeltes erkjennelse om bruk av falske dokumenter/ falsk identitet og opplysninger om at han kom til Norge for å søke asyl, var så sammenflettet og tidsnære hverandre at kommisjonen mente at det måtte være opp til domstolen å vurdere spørsmålet om hvorvidt vilkåret «without delay» var oppfylt. 

Heller ikke de andre vilkårene i flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1 var vurdert. På denne bakgrunn anså kommisjonen at det forelå særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommen var riktig, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd. Folkerettslige spørsmål hadde ikke vært vurdert. Disse burde avklares og få sin endelige løsning i domstolen. Tungtveiende hensyn tilsa at skyldspørsmålet ble prøvd på nytt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.