Artikkel

(2020/68) Ran m.m.

Ran, ført motorvogn uten gyldig førerkort mm. - § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet. Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2018 dømt i Stavanger tingrett for ett tilfelle av ran, to tilfeller av å ha hatt med seg våpenetterligninger på offentlig sted og ett tilfelle av å ha ført motorvogn uten å inneha gyldig førerkort. Domfelte ble dømt til fengsel i 6 måneder, samt til å tåle inndragning av våpenetterligningene og til å betale sakskostnader med kr. 8 000.

I anledning en senere straffesak mot domfelte, ble det våren/sommeren 2019 gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham. Det ble der konkludert med at domfelte var psykotisk. På denne bakgrunn besluttet statsadvokaten å innhente en tilleggserklæring som omfattet handlingstidspunktet for nærværende sak. De sakkyndige konkluderte med at domfelte hadde vært psykotisk også på handlingstiden for de forholdene han ble dømt for i dommen som er begjært gjenåpnet

Kommisjonen fant at den sakkyndige tilleggserklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. § straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.