Artikkel

(2021/69 og 2021/146) Narkotika, vold

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann ble i 2014 dømt i tingretten for besittelse og bruk av narkotika, og straffen ble satt til en bot på 3 600 kroner. Fra tidligere hadde han en dom fra herredsretten i 1996, hvor han var dømt til 28 dager betinget fengsel og bot for legemsfornærmelse med skadefølge.

I forbindelse med en senere straffesak mot domfelte, ble det i 2019 gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham. De sakkyndige konkluderte med at domfelte var psykotisk på tidspunktet for den straffbare handlingen. De sakkyndige var også bedt om å uttale seg om tidspunktet for inntreden av psykose hos domfelte.

På bakgrunn av uttalelser i den sakkyndige erklæringen om inntreden av psykose, begjærte riksadvokaten gjenåpning av dommene fra henholdsvis 1996 og 2014.

Kommisjonen fant, under henvisning til uttalelser i sakkyndigerklæringen, at erklæringen var å anses som en ny omstendighet som syntes egnet til å føre til frifinnelse eller mildere straff, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.