Artikkel

(2022/156) Medvirkning til overlagt drap

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet) ulovlig kroppsvisitering under varetekt, vesentlig mildere rettsfølge.

En mann ble i 2019 dømt i Borgarting lagmannsrett til fengsel i 19 år for medvirkning til overlagt drap. Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet.

Domfelte begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte at han hadde vært utsatt for urettmessige kroppsvisitasjoner under varetekt og under soning av dommen. Han opplyste at han hadde vært utsatt for 156 ulovlige kroppsvisitasjoner under varetekt i Dubai, hvor han var blitt pågrepet etter å ha vært etterlyst av norsk politi. Etter utlevering til Norge hadde han vært utsatt for 870 ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden. Det ble i tillegg vist til at han hadde vært ulovlig kroppsvisitert 52 ganger under soning av dommen. Fra domfeltes side ble det understreket at antall visitasjoner baserte seg på et anslag fra hans side, idet det manglet nærmere dokumentasjon fra visitasjonene både i Norge og Dubai.

Kommisjonen viste til at opplysningen om at domfelte hadde vært utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner mens han var varetektsfengslet, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Derimot vil ulovlige visitasjoner under etterfølgende soning av dommen ikke kunne gi grunnlag for gjenåpning, idet retten ikke hadde noen mulighet til å ta dette i betraktning ved utmåling av straffen. Dette måtte i så fall kompenseres på annen måte.

Når det gjaldt de ulovlige visitasjonene som hadde funnet sted i varetektsperioden, både i Dubai og i Norge, hadde domfelte anslått at dette ville utgjøre et varetektsfradrag på 513 dager. Etter kommisjonens praksis ligger dette langt over det som skal til for å konstatere at en ny straffutmåling vil kunne føre til en «vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen kom til at vilkårene for gjenåpning av straffutmålingen var oppfylt, og at begjæringen skulle tas til følge slik at det kunne utmåles en ny straff hvor domfelte får kompensasjon («effective remedy») for de ulovlige kroppsvisitasjonene han ble utsatt for i varetekt.

Kommisjonen kom enstemmig til at begjæringen skulle tas til følge.