Artikkel

(2022/203) Voldtekt, mishandling i nære relasjoner, kroppskrenkelser m.m.

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt)

En mann ble i 2020 dømt i Sunnmøre tingrett for å ha begått flere voldtekter. Straffen ble satt til forvaring i 15 år, med en minstetid på 10 år. Etter anke avsa Frostating lagmannsrett dom i 2021, og straffen ble redusert til forvaring i 14 år med en minstetid på 9 år. Straffen var en fellesstraff med tidligere dom fra lagmannsretten i 2020 for voldtekt, mishandling i nære relasjoner, kroppskrenkelser m.m.

Domfelte begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for ca. 382 ulovlige kroppsvisitasjoner under varetektsperioden, og at dette skulle gi et ytterligere varetektsfradrag på 191 dager.

Kommisjonens fant at opplysningen om at domfelte hadde vært utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Videre var det spørsmål om den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor dette hadde vært anført som gjenåpningsgrunn. Kommisjonen fant at et eventuelt fradrag i straff eller varetektsfradrag i denne saken ville ligge over det som etter praksis skulle til for å gjenåpne straffutmålingen. Kommisjonen presiserte likevel at det ville være opp til domstolen i siste omgang å ta stilling til hvor mange dager som eventuelt skal gis som et ytterligere varetektsfradrag eller som reduksjon i straffen.

Etter kommisjonens vurdering var det en rimelig mulighet for at en ny straffutmåling etter gjenåpning ville innebære en «vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen fant det tilstrekkelig å gjenåpne straffutmålingen i den siste dommen i fra lagmannsretten.

Kommisjonen besluttet enstemmig at begjæringen om gjenåpning skulle tas til følge.