Artikkel

(2022/172) Medvirkning til overlagt drap og medvirkning til forsøk på overlagt drap

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt)

En mann ble i 2011 dømt i Oslo tingrett for medvirkning til ett tilfelle av overlagt drap og ett tilfelle av forsøk på overlagt drap til fengsel i 21 år. Etter anke fra domfelte ble han i 2012 dømt i Borgarting lagmannsrett etter tiltalen til fengsel i 20 år. Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet. Han begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for 466 ulovlige kroppsvisitasjoner under varetektsperioden, og at dette skjønnsmessig beregnet skulle gi et ytterligere varetektsfradrag på 250 dager.

Kommisjonen fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Videre var det spørsmål om den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor dette hadde vært anført som gjenåpningsgrunn, og uten å ta endelig stilling til antall kroppsvisitasjoner, fant kommisjonen at et eventuelt fradrag i straff eller varetektsfradrag i denne saken ville ligge over det som etter praksis skulle til for å gjenåpne straffutmålingen. Etter kommisjonens vurdering var det en rimelig mulighet for at en ny straffutmåling etter gjenåpning ville innebære en «vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen viste til sine tidligere avgjørelser GK-2022-148 og GK-2022-191 for vurderingen av hva som er en «vesentlig mildere rettsfølge» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.