Artikkel

(2022/253) Overlagt drap, legemsfornærmelse m.m.

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt)

En mann ble i 2013 dømt i Larvik tingrett for overlagt drap, legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter, narkotikaovertredelser og ulovlig bæring av kniv på offentlig sted til fengsel i 16 år og 6 måneder. Etter anke fra domfelte ble han i 2014 dømt i Agder lagmannsrett etter tiltalen til fengsel i 17 år og 6 måneder. Han begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for 274 ulovlige kroppsvisitasjoner under varetektsperioden, og at dette skjønnsmessig beregnet skulle gi et ytterligere varetektsfradrag på 137 dager.

Kommisjonen fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Videre var det spørsmål om den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser, hvor dette hadde vært anført som gjenåpningsgrunn, og kom til at et eventuelt fradrag i straffen eller et økt varetektsfradrag ville ligge over det som etter praksis skulle til for å gjenåpne straffutmålingen. Se avgjørelsene i sak GK-2022-148 og sak GK-2022-191 for vurderingen av hva som anses som en «vesentlig mildere rettsfølge» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Etter kommisjonens vurdering var det en rimelig mulighet for at en ny straffutmåling etter gjenåpning ville innebære en «vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen hadde bemerkninger knyttet til domfeltes anførsel om at gjenopptakelse med sikte på endring av varetektsfradrag per dags dato var eneste kompensasjon for slike menneskerettighetskrenkelser, med en henvisninger til Oslo tingrett i dom fra 3. november 2022 (TOSL-2021-107095). Kommisjonen bemerket i den anledning at det for en domfelt, som har vært utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner under varetekt, er anledning til å fremme erstatningskrav for Statens sivilrettsforvaltning som alternativ kompensasjon. Kommisjonen har fått opplyst fra Statens sivilrettsforvaltning at det i sak 22/18039, avgjort 6. desember 2022, ble tilkjent oppreisning til en domfelt som var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner under varetekt. Oppreisningsbeløpet ble forhøyet i omgjøringsvedtak 13. desember 2022 (sak 22/18039-2).

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.