Artikkel

(2022/202) Grov narkotikaforbrytelse

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt)

En mann ble i 2018 dømt i lagmannsretten til fengsel i 9 år og 6 måneder for innførsel og overdragelse av en større mengde narkotika. Han begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for ca. 329 ulovlige kroppsvisitasjoner under varetektsperioden, og at dette skjønnsmessig beregnet skulle gi et ytterligere varetektsfradrag på 150 dager.

Kommisjonens fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Videre var det spørsmål om den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor dette hadde vært anført som gjenåpningsgrunn. Kommisjonen fant at det var stor usikkerhet rundt det nøyaktige antallet kroppsvisitasjoner, men at antallet uansett lå over det nivået kommisjonen tidligere hadde uttalt at skulle anses som en vesentlig mildere rettsfølge. Dette gjaldt selv om kroppsvisitasjonene som ble utført mens domfelte sonet var sett bort fra. Domfelte var idømt en lang straff med fengsel i 9 år og 6 måneder. Likevel, sett hen til usikkerheten om antall kroppsvisitasjoner, var det etter kommisjonens vurdering i denne saken en rimelig mulighet for at en ny straffutmåling etter gjenåpning ville innebære en «vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.                    

Kommisjonen kom enstemmig til at begjæringen om gjenåpning skulle tas til følge.