Artikkel

(2022/235) Drap, legemsfornærmelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt)

En mann ble i 2015 dømt i Glåmdal tingrett for drap og legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter til fengsel i 13 år. Etter anke fra domfelte ble han i 2015 dømt i Eidsivating lagmannsrett etter tiltalen til 13 års fengsel. Han begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for ca. 237 ulovlige kroppsvisitasjoner under varetektsperioden, og at dette skjønnsmessig beregnet skulle gi et ytterligere varetektsfradrag på 120 dager.

Kommisjonens fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Videre var det spørsmål om den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor dette hadde vært anført som gjenåpningsgrunn. Kommisjonen fant at det var stor usikkerhet rundt det nøyaktige antallet kroppsvisitasjoner, men at antallet lå tett opp til det nivået kommisjonen tidligere hadde uttalt at uansett skulle anses som en vesentlig mildere rettsfølge. Se avgjørelsene i sak GK-2022-148 og sak GK-2022-191 for vurderingen av hva som anses som en «vesentlig mildere rettsfølge» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Domfelte var idømt en lang straff med fengsel i 13 år. Likevel, sett hen til usikkerheten om antall kroppsvisitasjoner, var det etter kommisjonens vurdering i denne saken en rimelig mulighet for at en ny straffutmåling etter gjenåpning vil innebære en «vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen hadde bemerkninger knyttet til domfeltes anførsel om at gjenopptakelse med sikte på endring av varetektsfradrag per dags dato var eneste kompensasjon for slike menneskerettighetskrenkelser, med en henvisninger til Oslo tingrett i dom fra 3. november 2022 (TOSL-2021-107095). Kommisjonen bemerket i den anledning at det for en domfelt, som har vært utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner under varetekt, er anledning til å fremme erstatningskrav for Statens sivilrettsforvaltning som alternativ kompensasjon. Kommisjonen har fått opplyst fra Statens sivilrettsforvaltning at det i sak 22/18039, avgjort 6. desember 2022, ble tilkjent oppreisning til en domfelt som var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner under varetekt. Oppreisningsbeløpet ble forhøyet i omgjøringsvedtak 13. desember 2022 (sak 22/18039-2).

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.