Artikkel

(2022/37) Trafikkulykke, fartsovertredelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2019 dømt i tingretten for overtredelser av vegtrafikkloven i etterkant av en trafikkulykke. Straffen ble satt til 20 dagers fengsel.

Statens vegvesen la i retten fram en rapport hvor de på grunnlag av en teknisk undersøkelse konkluderte med at bilen hadde holdt en fart på 99 km/t da ulykken skjedde. Det var 40-sone på stedet. Det har i ettertid blitt kjent at Statens vegvesens rapporter som er basert på bruk av dataverktøy til uthenting av informasjon fra kjøretøy kan være feil og at slike rapporter derfor ikke kan legges til grunn ved påtaleavgjørelser eller iretteføring av saker. Riksadvokaten beordret stans i bruk av slike rapporter og påla politiet å gjennomgå alle de 93 sakene hvor det var identifisert at det kunne foreligge slike feil. Politiet anmodet på denne bakgrunn Statens vegvesen om å foreta en ny vurdering av hvilken fart domfeltes bil hadde da ulykken skjedde. Statens vegvesen konkluderte i den nye rapporten med at bilen hadde holdt en fart på 60-70 km/t.

Påtalemyndigheten vurderte at størrelsen på fartsovertredelsen åpenbart hadde hatt betydning for straffutmålingen i saken, og Riksadvokaten begjærte derfor saken gjenåpnet til gunst for domfelte. Kommisjonen fant, i likhet med Riksadvokaten, at den nye fartsmålingen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til en vesentlig mildere rettsfølge, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.