Artikkel

(2020/193 m.fl.) Vold, trusler, vinning m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann var i perioden 2007 til 2012 domfelt fem ganger for vold, trusler, vinningslovbrudd m.m. Handlingstidspunktene strakk seg fra januar 2007 til januar 2012.

Han begjærte gjenåpning og viste til at nye opplysninger fra sakkyndige i etterkant av domfellelsene var egnet til å føre til frifinnelse.

Kommisjonen oppnevnte rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at domfelte antas å ha vært psykisk utviklingshemmet i høy grad før, under og i etterkant av de påklagede handlinger, og at han i tillegg var psykotisk på tiden for den påklagede handling i januar 2012. Det forelå dermed en ny omstendighet.

Etter kommisjonens vurdering var det en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet på grunn av manglende skyldevne dersom retten hadde vært kjent med hans psykiske tilstand, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Den Rettsmedisinske kommisjons uttalelse til den sakkyndige erklæringen var ikke egnet til å rokke ved Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.