Artikkel

(2022/5) Brannstiftelse, grovt skadeverk, grov kroppskrenkelse, drapstrusler m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2019 dømt i tingretten for flere straffbare forhold begått på ulike tidspunkter i 2017 og 2018, herunder brannstiftelse, grovt skadeverk, grov kroppskrenkelse, drapstrusler, oppbevaring av narkotika mm. Straffen ble satt til fengsel i 2 år og 6 måneder.

Det ble for tingretten utarbeidet en rettsakkyndig erklæring. De sakkyndige konkluderte med at domfelte var tilregnelig på samtlige handlingstidspunkter. I forbindelse med nye straffbare forhold begått i 2020 ble det utarbeidet en ny rettsakkyndig erklæring. De sakkyndige konkluderte da med at domfelte hadde en kronisk psykoselidelse og at han med sikkerhet hadde hatt denne lidelsen siden 2017, trolig enda tidligere.

Domfelte begjærte gjenåpning av dommen og viste til at de straffbare handlingene fant sted i en tidsperiode hvor de nye sakkyndige mente at han hadde hatt en kronisk psykoselidelse. Etter kommisjonens vurdering var den nye rettsakkyndige vurderingen av domfelte å anse som en ny omstendighet. Kommisjonen vurderte videre at den nye vurderingen reiste tvil ved domfeltes skyldevne på de aktuelle handlingstidspunktene, og at det dermed forelå en ny omstendighet som syntes egnet til å føre til frifinnelse dersom den hadde vært kjent for retten på domstidspunktet, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.