Artikkel

(2023/220 og 2023/222) Voldtekt og ran m.m.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, lettere psykisk utviklingshemming)

En mann ble i 2012 dømt i lagmannsretten for medvirkning til voldtekt til samleie og simpelt tyveri. Videre ble han i 2013 dømt i tingretten for grovt ran og legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter. Straffen ble satt til fengsel i fire år og to måneder som fellesstraff for de to dommene. Åtte måneder ble gjort betinget. 

Domfelte begjærte gjenåpning av begge dommene i 2023. Han anførte blant annet at det i etterkant av dommene var kommet frem at han var lettere psykisk utviklingshemmet. Han viste til at det i forbindelse med en ny straffesak var avgitt en rettspsykiatrisk erklæring hvor blant annet hans kognitive evner var vurdert. Domfelte mente at det i alle fall var grunnlag for å gjenåpne straffutmålingen, og at hans kognitive svake fungering også kunne stille skyldspørsmålet i et annet lys.

Påtalemyndigheten anførte i sine merknader til kommisjonen at dommene ikke burde gjenåpnes. Det var hovedsakelig domfeltes selvforskyldte rusmisbruk som var en vesentlig årsak til svak dagligdags fungering og hans sosiale angst som var en vesentlig årsak til noe nedsatt sosial fungering. Påtalemyndigheten mente uansett at straffen han var idømt allerede var mild.

Kommisjonen kom til at det forelå nye bevis eller omstendigheter i saken. Kommisjonen fant imidlertid ikke holdepunkter for at domfeltes kognitive evner hadde påvirket hans oppfatning av hendelsene i en slik grad at det kunne legges til grunn at han ikke hadde handlet med tilstrekkelig grad av forsett. De nye bevisene eller omstendighetene var følgelig ikke egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen kunne heller ikke se at de nye opplysningene gjorde det tvilsomt om dommen var riktig, jf. straffeprosessloven § 392 andre ledd. Kommisjonen kom imidlertid til at de nye bevisene eller omstendighetene syntes egnet til å føre til en vesentlig mildere straff, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av de to dommene til følge for så vidt gjaldt straffutmålingen.