Artikkel

(2023/313) Kjøring i påvirket tilstand, vold, trusler

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)v

En kvinne ble i 2020 dømt i tingretten for kjøring i alkoholpåvirket tilstand samt vold og trusler mot offentlig tjenestemann i forbindelse med blodprøvetaking. Hun ble idømt samfunnsstraff, en bot og tap av føreretten. Som begrunnelse for å idømme samfunnsstraff viste tingretten blant annet til opplysninger om domfeltes psykiske helse og igangsatt behandlingsopplegg.

Domfelte begjærte i 2023 gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen, og anførte at det var tvil om hennes tilregnelighet. Det ble vist til opplysninger om hennes opptreden tett opp mot gjerningstidspunktet og hennes etterfølgende behandling i psykiatrien. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige, som konkluderte med at domfelte hadde vært psykotisk på gjerningstidspunktet i november 2018 og på undersøkelsestiden i 2024.

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen utgjorde «en ny omstendighet» som «synes egnet til å føre til frifinnelse», slik at vilkårene for gjenåpning var til stede, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig