Artikkel

(2024/24, 2024/25, 2024/26, 2024/27, 2024/28) Tyveri m.m.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet), begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble mellom 2015 og 2023 dømt ved fem anledninger i tingretten for diverse tyverier m.m.

Riksadvokaten begjærte i 2024 gjenåpning av de fem dommene til gunst for domfelte. Grunnlaget for begjæringen var en ny rettspsykiatrisk erklæring avgitt i august 2023. De sakkyndige konkluderte med at domfelte oppfylte kriteriene for blant annet diagnosen udifferensiert schizofreni. Domfelte sluttet seg til Riksadvokatens begjæring.

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som syntes egnet til å føre til frifinnelse. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.