Artikkel

(2023/120) Drap. Forsøk på terrorhandling

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2020 dømt i tingretten for drap og forsøk på terrorhandling til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 14 år. Varetekt kom til fradrag i både tidsrammen og minstetiden med 518 dager. Han ble også dømt til å betale erstatning og oppreisningserstatning til flere av de fornærmede og etterlatte.

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2023. Det ble anført at det forelå nye bevis eller omstendigheter som måtte føre til gjenåpning, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Det ble vist til beskrivelser av den etterfølgende psykiske utviklingen til domfelte. Det ble anført at dette måtte få betydning for vurderingen av hans skyldevne på gjerningstidspunktet i 2019.

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige som avga erklæring i februar 2024. De nye rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at domfelte var psykotisk på gjerningstidspunktet i 2019.

Gjenopptakelseskommisjonen kom til at beskrivelsen av den etterfølgende psykiske utviklingen og vurderingen i den rettspsykiatriske erklæringen avgitt februar 2024, var nye omstendigheter som «synes egnet til å føre til frifinnelse eller avvisning eller til anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 ble derfor vurdert til å være oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.