Artikkel

(2022/220) Brudd på arbeidsmiljøloven. Foretaksstraff

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet)

I etterkant av en eksplosjon, hvor to ansatte døde og to ble påført alvorlige skader, ble et foretak ble i 2021 dømt i tingretten til foretaksstraff etter straffeloven § 27, jf. § 28, for overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om krav til arbeidsmiljø og brudd på internkontrollforskriften. Tingretten fant at det forelå særlig skjerpende omstendigheter og at overtredelsene hadde medført fare for liv og helse. Straffen ble satt til bot på 1 MNOK. Foretaket anket ikke dommen.  

I tingrettsdommen ble også daglig leder i foretaket dømt til fengsel i 10 måneder for overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om krav til arbeidsmiljø og brudd på internkontrollforskriften. Daglig leder anket over tiltaleposten som gjaldt arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø (tiltalepost I). Han ble frifunnet i lagmannsretten. Lagmannsretten utmålte straff for brudd på internkontrollforskriften (tiltalepost II) som ikke var påanket, til en bot på 25.000 kr. Lagmannsretten fant i sin vurdering ikke at det forelå særlig skjerpende omstendigheter eller at overtredelsene hadde medført fare for liv og helse.

I tingrettsdommen ble også styreleder i foretaket dømt til å betale en bot på 120.000 kr for brudd på internkontrollforskriften. Han anket til lagmannsretten, hvor han ble frifunnet.

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2022. Det ble anført at de frifinnende dommene av daglig leder og styreleder medførte at tingrettens vurdering av hvorvidt foretaket skulle straffes, var kvalifisert uriktig. Det forelå nye omstendigheter/bevis etter straffeprosessloven § 391 nr. 3, og dommen mot foretaket måtte gjenåpnes.

Påtalemyndigheten påpekte i sine merknader til kommisjonen at daglig leder i foretaket fremdeles var rettskraftig dømt for brudd på internkontrollforskriften (tiltalepost II), men påpekte videre at lagmannsretten hadde nedsubsumert overtredelsen fra grov til simpel overtredelse. Påtalemyndigheten mente derfor at det var en rimelig mulighet for en endret vurdering av foretaket sitt straffansvar enn det tingretten konkluderte med, og at vilkårene for gjenåpning er oppfylt. 

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt. Kommisjonen mente at lagmannsrettens frifinnende dommer måtte anses som nye omstendigheter. Etter kommisjonens oppfatning forelå det videre en rimelig mulighet for frifinnelse eller at boten ville vært satt vesentlig lavere, dersom lagmannsrettens vurderinger forelå på tidspunktet for tingrettens pådømmelse. Kommisjonen la i den forbindelse vekt på at tingrettens premisser for domfellelse av foretaket i det vesentlige bygget på at daglig leder og styreleder uaktsomt hadde overtrådt bestemmelser arbeidsmiljøloven, at det forelå skjerpende omstendigheter og at overtredelsene hadde medført fare for liv og helse.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge