Artikkel

GK-2024-34, GK-2024-35, GK-2024-36, GK-2024-37, GK-2024-38, GK-2024-39, GK-2024-40, GK-2024-41, GK-2024-42, GK-2024-43, GK-2024-44, GK-2024-45, GK-2024-46, GK-2024-47, GK-2024-48, GK-2024-49) Ran, trusler m.m.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, lett psykisk utviklingshemming).

En person ble mellom 2006 og 2020 dømt ved 16 anledninger for ulike straffbare forhold. I forbindelse med en ny straffesak i 2022, ble det avgitt en rettspsykiatrisk erklæring som konkluderte med at domfelte var å anse som lettere psykisk utviklingshemmet. Domfelte begjærte gjenåpning av straffutmålingen ved samtlige tidligere domfellelser, 16 dommer mellom 2006-2020:

 • Asker og Bærum tingretts dom 10. februar 2006 (GK-2024-49)
 • Asker og Bærum tingretts dom 23. mai 2007 (GK-2024-48)
 • Asker og Bærum tingretts dom 9. august 2007 (GK-2024-47)
 • Oslo tingretts dom 23. november 2007 (GK-2024-46)
 • Heggen og Frøland tingretts dom 24. april 2009 (GK-2024-45)
 • Oslo tingretts dom 28. april 2009 (GK-2024-44)
 • Oslo tingretts dom 22. januar 2010 (GK-2024-43)
 • Oslo tingretts dom 3. september 2010 (GK-2024-42)
 • Oslo tingretts dom 7. januar 2011 (GK-2024-41)
 • Oslo tingretts dom 15. januar 2014 (GK-2024-40)
 • Oslo tingretts dom 5. februar 2014 (GK-2024-39)
 • Asker og Bærum tingretts dom 16. september 2014 (GK-2024-38)
 • Oslo tingretts dom 8. desember 2014 (GK-2024-37)
 • Oslo tingretts dom 28. oktober 2016 (GK-2024-36)
 • Asker og Bærum tingretts dom 19. desember 2018 (GK-2024-35)
 • Oslo tingretts dom 2. oktober 2020 (GK-2024-34)

Det ble vist til de nye vurderingene av domfeltes funksjonsevne. Domfelte gjorde gjeldende at vurderingen av funksjonsevnen som en lettere psykisk utviklingshemming, skulle ha fått vesentlig betydning for straffutmålingen i de aktuelle dommene dersom det hadde vært kjent for retten

Kommisjonen kom til at de nye vurderingene av domfeltes funksjonsevne var å anse som nye omstendigheter i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3. Det sentrale spørsmålet kommisjonen tok stilling til, var om de aktuelle omstendighetene synes egnet til å føre til «anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen gjorde en vurdering av hver enkelt dom i tråd med tidligere praksis fra Gjenopptakelseskommisjonen. Kommisjonen kom til at de nye vurderingene av domfeltes funksjonsevne synes egnet til å føre til «anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge» i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3 i følgende dommer/saker:

 • Oslo tingretts dom 23. november 2007 (GK-2024-46)
 • Heggen og Frøland tingretts dom 24. april 2009 (GK-2024-45)
 • Oslo tingretts dom 28. april 2009 (GK-2024-44)
 • Oslo tingretts dom 22. januar 2010 (GK-2024-43)
 • Oslo tingretts dom 3. september 2010 (GK-2024-42)
 • Oslo tingretts dom 7. januar 2011 (GK-2024-41)
 • Asker og Bærum tingretts dom 16. september 2014 (GK-2024-38)
 • Oslo tingretts dom 8. desember 2014 (GK-2024-37)
 • Asker og Bærum tingretts dom 19. desember 2018 (GK-2024-35)
 • Oslo tingretts dom 2. oktober 2020 (GK-2024-34)

Begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen i disse dommene ble tatt til følge.

Kommisjonen kom til at de nye vurderingene av domfeltes funksjonsevne ikke synes egnet til å føre til «anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge» i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3 i følgende dommer/saker:

 • Asker og Bærum tingretts dom 10. februar 2006 (GK-2024-49)
 • Asker og Bærum tingretts dom 23. mai 2007 (GK-2024-48)
 • Asker og Bærum tingretts dom 9. august 2007 (GK-2024-47)
 • Oslo tingretts dom 15. januar 2014 (GK-2024-40)
 • Oslo tingretts dom 5. februar 2014 (GK-2024-39)
 • Oslo tingretts dom 28. oktober 2016 (GK-2024-36)

Begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen i disse dommene ble ikke tatt til følge.

Kommisjonens avgjørelse var enstemmig.