Arne Treholt

Treholt-saken gjenåpnes ikke

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har besluttet ikke å ta Arne Treholts begjæring om gjenåpning til følge. Avgjørelsen er truffet under dissens, idet ett av kommisjonens medlemmer gikk inn for gjenåpning.

Arne Treholt ble ved daværende Eidsivating lagmannsretts dom av 20. juni 1985 dømt til fengsel i 20 år for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Treholt har to ganger tidligere begjært saken gjenåpnet. Disse begjæringer er forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 1988 og 1992.

Gjenopptakelseskommisjonen har gått igjennom og vurdert sakens dokumenter, herunder de dokumenter som er gradert ”Strengt hemmelig” og derfor oppbevares etter Sikkerhetsinstruksen hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I tillegg har kommisjonen hatt tilgang til og hørt lydopptak fra hovedforhandlingen i lagmannsretten. Kommisjonen har også satt seg inn i den kommentarlitteratur som finnes om saken. Dokumentomfanget har vært særdeles betydelig. Kommisjonen har dessuten foretatt egne undersøkelser. Ved sin avgjørelse har kommisjonen vurdert det samlede bevismateriale.

Kommisjonen har drøftet tre grunnlag for gjenåpning:

  • Om det er nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse eller vesentlig mildere straff, straffeprosessloven § 391 nr. 3.
  • Om tjenestemenn i politiet har gjort seg skyldig i straffbart forhold eller om det er avgitt falsk forklaring i saken, straffeprosessloven § 391 nr. 1.
  • Om det er særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, straffeprosessloven § 392 annet ledd. 

Kommisjonen har vurdert de nye forhold som er påberopt etter dommen i 1985 og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse. Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet i forbindelse med ransakinger mv.

En hovedoppgave for kommisjonen har vært å foreta en ny analyse av beviskjeden som førte frem til den fellende dommen. Spørsmålet kommisjonen har stilt seg er om en slik gjennomgang får dommen til å fremstå i et tvilsomt lys. Kommisjonen har kritiske merknader til flere sider ved saken og dommen. Kommisjonens flertall har likevel kommet til at en helhetlig og ny analyse av beviskjeden ikke gir holdepunkter for at bevisresultatet er feil. Det foreligger således ikke særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig. Kommisjonens mindretall har kommet til at de svake ledd i beviskjeden samlet sett er av en slik styrke at de må tillegges avgjørende vekt til fordel for gjenåpning.

Kommisjonens avgjørelse er lagt ut på kommisjonens hjemmeside, www.gjenopptakelse.no. Den kan av mediene også hentes i kommisjonens lokaler i Teatergata 5 i Oslo. Det vises for øvrig til avgjørelsen, som ikke vil bli kommentert ytterligere av kommisjonen.


Janne Kristiansen
leder