Arne Treholt

GJENOPPTAKELSESKOMMISJONENS BEHANDLING AV TREHOLT-SAKEN

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker tok i september 2010 Arne Treholts gjenåpningsbegjæring fra 2005 opp til ny behandling. Dette skjedde på bakgrunn bl.a. av opplysninger/påstander som fremkom i offentligheten om at politiet skulle ha forfalsket bevis i straffesaken mot Treholt. Særlig gjaldt dette påstanden om at de bilder av pengefunn i Treholts koffert som politiet har hevdet at ble tatt under en hemmelig ransaking i Treholts leilighet 22. august 1983, i stedet skulle ha blitt produsert etter at han ble pågrepet i januar 1984. Det er dette som nå har vært tema for kommisjonens utredning.

Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført 25 avhør av 23 vitner. Avhørene strekker seg over i alt 52 timer. 14 av vitnene er nåværende og tidligere tjenestemenn i Politiets Overvåkningstjeneste (POT) og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Kommisjonen har også fått gjennomført film- og fototekniske undersøkelser av fotomateriale i saken av sakkyndige i England, Sverige og Danmark.

Kommisjonens utredningsmateriale overlates i dag til advokat Harald Stabell som forsvarer for Arne Treholt, og til påtalemyndigheten ved førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. De får frist til 16. mars 2011 for å komme med sine eventuelle bemerkninger til kommisjonen.

Når kommisjonen anser de spørsmål som står til vurdering ferdig utredet og avklart, vil den - som i alle saker den har til behandling  -  avslutte behandlingen av saken med å skrive en avgjørelse der kommisjonen tar stilling til om de forhold som er utredet, gir grunnlag for gjenåpning av straffesaken eller ikke. Kommisjonens avgjørelse vil inneholde en redegjørelse for sakens bakgrunn, kommisjonens utredning, de synspunkter partene eventuelt har kommet med overfor kommisjonen, og kommisjonens vurderinger av de forhold som er utredet. Kommisjonens avgjørelse er etter loven et offentlig dokument.


Helen Sæter
leder
Tlf.: 22 99 13 70