Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

Ledig stilling som etterforsker

Vi har ledig en fast stilling som etterforsker som skal arbeide med enkeltsaker for kommisjonen i tett samarbeid med de juridiske utrederne. 

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/232977/etterforsker#?p=1&reset=1

Kommisjonens leder Siv Hallgren blir ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning

www.regjeringen.no/no/aktuelt/siv-hallgren-blir-ny-direktor-i-statens-sivilrettsforvaltning/id2928577/

 

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 2. og 3. november 2022.

Pressemelding 15. juni 2022 Vollen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni at domfeltes og Riksadvokatens begjæringer om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2016, i den såkalte «Vollen-saken», tas til følge.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Årsrapport 2021

Årsrapporten for 2021 kan lastes ned her.

Ny besøksadresse

Gjenopptakelseskommisjonen flyttet til nye lokaler i mars 2022. Ny besøksadresse er Brynsalléen 4, 0667 Oslo.

 

Pressemelding 17.06.2021 Fredrik Fasting Torgersen

Gjenopptakelseskommisjonen har den 17. juni 2021 enstemmig besluttet at det ikke er grunnlag for å gjenåpne Torgersen-saken.

Fredrik Ludvik Fasting Torgersen ble ved Eidsivating lagmannsretts dom 16. juni 1958 funnet skyldig i voldtektsforsøk og drap på den 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata 6 B i Oslo, samt ildspåsettelse. Straffen ble satt til fengsel på livstid og sikring i 10 år.

Torgersen har ved fem tidligere anledninger begjært gjenåpning av straffesaken. Hans begjæringer av 1973 og 1997 ble behandlet i lagmannsrett og i Høyesteretts kjæremålsutvalg, men førte ikke frem. Hans begjæring av 2004 ble fremsatt for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, som ved avgjørelse 8. desember 2006 besluttet ikke å ta begjæringen til følge. Det samme gjaldt den begjæring han fremsatte i 2007, som ble avgjort av kommisjonen 30. september 2010. Den begjæring han fremsatte 11. juni 2015, og som hans arvinger ba om at skulle bli behandlet etter hans død 18. juni 2015, ble forkastet av kommisjonens leder 31. august 2015.

På vegne av Torgersens arvinger innga advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen ny gjenåpningsbegjæring 27. juni 2017.

Begjæringen er i hovedsak begrunnet med at det etter en totalvurdering av bevismaterialet ikke er bevismessig grunnlag for at Torgersen var i Skippergata 6 B i Oslo, verken på tidspunktet for drapet eller på tidspunktet for brannstiftelsen.

Begjæringen om gjenåpning er nå behandlet av kommisjonen. Begjæringen ble ikke tatt til følge. Etter en gjennomgang av sakens tekniske og taktiske bevis, fant kommisjonen at de tre tekniske hovedbevis på flere punkter sto i en annen stilling nå enn de gjorde i 1958. To av de tekniske bevis støttet imidlertid fortsatt opp under domfellelsen. De taktiske bevis sto fortsatt i all hovedsak som de gjorde for lagretten i 1958. Kommisjonen foretok deretter en kronologisk vurdering av bevisene. Kommisjonen fant at ikke var fremlagt nye bevis eller omstendigheter som var egnet til å føre til frifinnelse når det samlede bevismaterialet ble vurdert i sammenheng, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Det forelå heller ikke grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 392 annet ledd. Avgjørelsen er på 283 sider.

Avgjørelsen finnes i fulltekst her.

Baneheia-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning av Agder lagmannsretts dom 13. februar 2002 i den såkalte «Baneheia-saken» skal tas til følge.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger nye bevis og omstendigheter som gir en rimelig mulighet for at Kristiansen kunne ha blitt frifunnet, dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen er truffet under dissens (3 – 2).

Et flertall på tre medlemmer er i korthet av den oppfatning at det etter domfellelsen i 2002 er fremlagt nye sakkyndige erklæringer og rapporter som svekker DNA-beviset, og at dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett. Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.

Et mindretall på to medlemmer mener at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt. Selv om de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset mv. hadde vært kjent for retten i 2002, så er det likevel ingen rimelig mulighet for at disse – vurdert sammen med de øvrige bevisene som ble presentert for retten - ville ha endret bevisbildet på en slik måte at det ville ha ført til frifinnelse av Viggo Kristiansen.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet inntatt på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no

Lenke til avgjørelsen.

 

KORO - Kunst i offentlig rom

Tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord for kunsten i de oppgraderte lokalene til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Kunstnerne Vibeke Slyngstad (f. 1968) og Thorbjørn Sørensen (f. 1961) har begge produsert nye verk spesielt tilpasset Kommisjonens nyoppussede fellesarealer og møterom. Deres kunstneriske metode gir hver for seg assosiasjoner til Kommisjonens eget arbeid der tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord.

koro.no/prosjekter/kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2020 gjenåpnet 351 saker.