Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

Advokat Anne Kamilla Silseth blir ny leder av kommisjonen

Ny leder av Gjenopptakelseskommisjonen er i dag utnevnt i statsråd.

Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-leder-for-kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/id2962863/

 

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 14. - 16. juni 2023.

Pressemelding 15. juni 2022 Vollen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni at domfeltes og Riksadvokatens begjæringer om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2016, i den såkalte «Vollen-saken», tas til følge.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Årsrapport 2021

Årsrapporten for 2021 kan lastes ned her.

Ny besøksadresse

Gjenopptakelseskommisjonen flyttet til nye lokaler i mars 2022. Ny besøksadresse er Brynsalléen 4, 0667 Oslo.

 

KORO - Kunst i offentlig rom

Tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord for kunsten i de oppgraderte lokalene til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Kunstnerne Vibeke Slyngstad (f. 1968) og Thorbjørn Sørensen (f. 1961) har begge produsert nye verk spesielt tilpasset Kommisjonens nyoppussede fellesarealer og møterom. Deres kunstneriske metode gir hver for seg assosiasjoner til Kommisjonens eget arbeid der tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord.

koro.no/prosjekter/kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2020 gjenåpnet 351 saker.